Työtehtäväkohtaisten riskien arviointi syöpävaaran torjunnassa

Syöpäasetus-kuva

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta tuli voimaan vuoden 2020 alkaessa. Asetuksella on vaikutuksia työhön rakennustyömaalla, ja kokonaisvastuu jakautuu rakennuttajan, pääurakoitsijan ja työnantajien välille. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on työtehtäväkohtaisten riskiarvioiden tekeminen sekä suunnitelmat riskien pienentämiseksi.

Katso syöpävaaralliset aineet ja työtehtävät, sekä raja-arvot uudessa asetuksessa.

Riskiarvioiden tekeminen kuuluu yrityksen johdolle

Päätös riskien arvioinnista tehdään yrityksen johdossa. Yleensä arvioinnin suorittaa yrityksen työsuojeluorganisaatio, johon kuuluu 3-5 henkilöä. Joskus riskiarvion tekemiseen on hyvä käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa, kun arvioidaan esimerkiksi kemiallisia tai koneturvallisuuteen liittyviä riskejä. Myös yrityksen työterveyshuollon asiantuntijoita on hyvä hyödyntää riskien arvioinnissa. Lue lisää.

Tunnista vaarat etukäteen

Työnantajan on ennen työhön ryhtymistä tehtävä työntekijöille työtehtäväkohtainen riskiarvio ja suunnitelma riskien pienentämiseksi.

Tämä tarkoittaa: 

 • Tunnista vaarat ja arvioi riskien suuruus. Selvitä mille syöpää aiheuttaville aineille ja tekijöille työntekijät voivat altistua. Mitä kautta, kuinka paljon ja pitkään, ja mitä turvallisuus- ja terveysvaikutuksia altistuksella voi olla. Lue lisää raja-arvoista ja HTP-arvoista.
 • Arvioi kuinka todennäköisesti riskitapahtuma toteutuu ja kuinka vakavia seuraukset ovat. Mieti keinot, joilla riskejä voidaan pienentää.

Työtehtäväkohtaisten suunnitelmien lisäksi työmailla on oltava työvaihekohtaiset suunnitelmat esimerkiksi kvartsipölyntorjuntaan.

Riskiarvio perustuu haitan suuruuteen ja todennäköisyyteen

Syöpäriskikartoitus

Kuva: Yksinkertaistettu esimerkki standardin BS880 mukaan tehdystä 3x3 riskienhallintamatriisista.

Riskiarvio perustuu haitan suuruuteen ja todennäköisyyteen, jonka perusteella lasketaan työtehtäväkohtaiset riskipisteet. Syöpävaaralliset aineet, mukaan lukien kvartsi, ovat aina korkeimmassa riskiluokassa.

Myös muut haitalliset aineet, joille altistuminen on säännöllistä ja toistuvaa, antavat riskiarviossa korkeat pisteet. Kun riskipisteet nousevat huomattavalle tai sietämättömälle tasolle, työtä ei missään tapauksessa saa aloittaa, jos riskiä ei ensin pienennetä.

Ensisijaisuusjärjestys riskien pienentämisessä

Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan riskien pienentämisessä tulee noudattaa ensisijaisuusjärjestystä seuraavasti:

 • Materiaalin/työmenetelmän poistaminen
 • Materiaalin/työmenetelmän korvaaminen
 • Tekniset suojatoimenpiteet, kuten pölynsidonta, kohdepoisto, osastointi, alipaineistus ja säännöllinen työmaasiivous
 • Hallinnolliset suojatoimenpiteet, kuten opastus, ohjaus, valvonta ja kulkurajoitukset
 • Henkilönsuojaimet

AVI:n ohjeistuksen mukaan riskienhallinta ei saa perustua pelkästään hengityssuojaimien käyttöön. Ensisijainen keino on aina estää pölyn syntyminen. Jos materiaalia ja menetelmää ei voida poistaa tai korvata, niin ensisijaisena menetelmänä käytetään teknisiä suojatoimenpiteitä, kuten kohdepoistoa ja pölynsidontaa. Tämän lisäksi käytetään myös henkilösuojaimia ellei ilmanlaatua voida osoittaa turvalliseksi luotettavalla tavalla, kuten esimerkiksi mittaamalla. Työmailla tulisi mahdollisuuksien mukaan käyttää useampia samanaikaisia pölyntorjuntakeinoja riskien pienentämiseksi.

Riskien pienentämisen arviointi

Riskien pienentämistä voidaan arvioida esimerkiksi seuraavilla kriteereillä:

  • Vaatimusten täyttyminen
   Jos toimenpiteen avulla voidaan korjata lainsäädännön, sidosryhmien tai itse asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa esiintyneet puutteet, se toteutetaan.
  • Turvallisuustason kasvu
   Mitä tehokkaammin toimenpiteellä saadaan pienennettyä suurimpia riskejä, sitä parempi se on.
  • Vaikutusten laajuus
   Mitä useampaan riskiin tai useamman henkilön turvallisuuteen toimenpide vaikuttaa, sitä parempi se on. 
  • Toiminnan sujuvuuden lisääntyminen
   Jos toimenpiteen ansiosta työn sujuvuus lisääntyy, se kannattaa toteuttaa.
  • Lue lisää.

 

Muistilista työnantajalle:

 • Tee jokaiselle työntekijälle työtehtäväkohtainen riskien arviointi ja toimintasuunnitelma riskien pienentämiseksi.
 • Luetteloi syöpävaarallista työtä tekevät työntekijät, ja ilmoita altistuneet työntekijät vuosittain Työterveyslaitoksen ASA-rekisteriin.
 • Luetteloi työmaalla käytetyt aineet ja seokset, ja ilmoita syöpävaaralliset aineet ASA-rekisteriin.
 • Tee jatkuvaa arviointia, seurantaa ja mittaamista.
 • Muista, että työnantajan velvollisuutena on kouluttaa, tiedottaa ja ohjata työntekijöitä.

Tilaa pölynhallinnan vinkit -blogimme näppärästi suoraan sähköpostiisi!

Emme koskaan spämmää tai jaa osoitettasi muille.